БНГА За асоциацията

„През месец ноември се случи нещо, чиято значимост времето ще докаже - обединяването около идеята за издигане и съхраняване на гайдарското изкуство и създаването на Българска национална гайдарска асоциация.

Председател на асоциацията е известният гайдар Петър Янев, а сред членовете й са множество изпълнители, преподаватели, изработващи, изучаващи и обичащи гайдата в нейните разновидности – каба и джура гайда. Радостта от поставеното начало е като радостта от раждането, но с нея неминуемо е свързана и грижата за новия живот. Тази грижа е в ръцете на всички нас! Това е възможност да дадем и ние своя принос за съхраняването на родовата ни памет и музиката на предците ни за бъдещите поколения.

Подкрепете Българска национална гайдарска асоциация да успее в стремежа си да постигне единно представителство на гайдарите в страната и да спомогне за извисяване на гайдарското изкуство като символ на духовното и музикално богатство на България!

БНГА Съвет на почетните членове

Съветът на почетните членове се състои от лица с особени заслуги за развитието на социалния диалог в областта на българския фолклор и въобще в гайдарското изкуство. Управителен съвет има задължението да проучи и предложи на общо събрание хора – достойни, на които да им бъде присъдено това звание. Почетните членове могат да присъстват на общи събрания с право на съвещателен глас. Имената на почетните членове се вписват в специална почетна книга. Към момента почетни членове на „Българска национална гайдарска асоциация“ са г-жа Валя Балканска и г-н Манол Ташков.

БНГА Почетен съвет за съхранение на гайдарското изкуство

Почетния съвет за съхранение на гайдарското изкуство се състои от хора с висок принос и ангажираност към развитието и популяризирането на различни национални каузи. Целта на привличането им е да допринесат за нашата родолюбива кауза. Управителен съвет на „Българска национална гайдарска асоциация“ има задължението да отправя покани за членство в съвета. Членовете на „Съвета за съхранение на гайдарското изкуство“ могат да присъстват на ОС, но имат само съвещателен глас. Имената им се вписват в специална книга.

Членове на Почетния съвет за съхранение на гайдарското изкуство към момента са г-н Петър Стоянов – президент на Република България 1997-2002 година – председател, г-жа Антонина Стоянова – председател на фондация „Ценности“, г-жа Богдана Карадочева, г-н Стефан Димитров, г-жа Силви Вартан.