д-р. инж. Георги Мишев

д-р. инж. Георги МишевЗаместник-председател


Завършва езикова гимназия с немски и английски език. През 2003 г. в Дрезден, Германия, изучава "Приложна лингвистика" и "Антични заклинания". От тогава е научният му интерес към гръцките магически папируси, както и към хетските ритуални текстове.

През 2006 г. придобива бакалавърска степен по немски и руски език. През 2011 г. - магистър по „Защита на културно-историческото наследство в Република България“. Доктор е в областта на културно-историческото наследство със защитена през 2014 г. дисертация на тема „Българската традиционна култура като информационен ресурс за магиката в антична Югоизточна Европа“. Магистър инженер по Безопасност на труда – 2018 г.

Член на международното общество по етнология и фолклор SIEF (International Society for Ethnology and Folklore). Георги Мишев е участвал в национални и международни конференции в Англия, Австрия, Русия, Виетнам. Хоноруван преподавател в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Автор е на редица публикации на български и чужди езици.